Wydziały

I Wydział Cywilny

II Wydział Karny

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

V Wydział Ksiąg Wieczystych

 

I Wydział Cywilny

Zakres działania:

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego:

a) procesowego (z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości Sądów Okręgowych), tj. o prawa majątkowe o wartości przedmiotu sporu do 75 000 zł, w tym przykładowo:

 • o zapłatę
 • o opróżnienie lokalu mieszkalnego i użytkowego
 • o roszczenia z art. 231 kc
 • o wydanie nieruchomości
 • o odszkodowanie z tytułu wypadków komunikacyjnych i inne
 • roszczenia dotyczące wykonania usług, rękojmi i gwarancji
 • o zwolnienie przedmiotu spod egzekucji
 • o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
 • o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy
 • spory na tle waloryzacji
 • o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa
 • o unieważnienie aktu notarialnego
 • o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • roszczenia z umowy darowizny
 • roszczenia o zachowek

b) nieprocesowego, w tym między innymi:

 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • o dział spadku
 • o podział majątku wspólnego
 • o zasiedzenie
 • o ustanowienie drogi koniecznej
 • o zniesienie współwłasności
 • o rozgraniczenie
 • o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości

Nadto rozpoznaje sprawy dotyczące nadzoru sądu nad komornikami, w przedmiocie egzekucji sądowej, o nadanie klauzuli wykonalności tytułem egzekucyjnym, ze skargi na czynności komornika, o wyłączenie sędziego i udzielenie pomocy sądowej.

Przewodniczący Wydziału

Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Rejonowego Barbara Sownińska.

pok.

tel. (063) 278 57 60 wew.21

Kierownik Sekretariatu

Funkcję tę sprawuje Pani Jolanta Kasprzak.

pok.
tel. (063) 278 57 60 wew.25

 

e-mail: cywilny@turek.sr.gov.pl

sekretariat jest czynny:

poniedziałek 8:00 - 18:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

II Wydział Karny

Zakres działania:

Rozpoznaje:

 • sprawy z zakresu prawa karnego
 • sprawy o wykroczenia rozpoznawane w pierwsze instanci oraz sprawy o wykroczenia rozpoznawane w drugiej instancji, nienależące do właściwości sądu okręgowego
 • sprawy określone w prawie karnym skarbowym
 • środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych przez prokuratora w postępowaniu przygotowawczym w wypadkach przewidzianych w ustawie
 • wnioski prokuratora w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania
Przewodniczący Wydziału Karnego

Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Rejonowego Witold Matysiak.

pok.
tel. (063) 272 15 01 wew.30

Kierownik sekretariatu Wydziału Karnego

Funkcję tę sprawuje Pani Mariola Kominiarczyk.

pok.

tel. (063) 278 57 60 wew.24

fax

e-mail: karny@turek.sr.gov.pl

sekretariat jest czynny:

poniedziałek 8:00 - 18:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 


 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Zakres działania:

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego z wyjątkiem spraw o rozwód, separację i ubezwłasnowolnienie, a nadto dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych oraz należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw.

Przykładowo rozpoznaje sprawy:

 • o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane
 • o zaprzeczenie ojcostwa
 • o alimenty, w tym o zmianę orzeczenia w zakresie alimentów i ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
 • o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami
 • o ustanowienie opieki
 • o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, o zmianę orzeczenia w tym przedmiocie i o ustaniu obowiązku leczenia odwykowego
 • o nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka
 • o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznych bez zgody osoby chorej psychicznie lub z zaburzeniami psychicznymi
 • o umieszczenie w domu pomocy społecznej
 • o przysposobienie
 • o pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej i jej przywrócenie
 • o wydanie dziecka
 • o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
 • o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami
 • o ustalenie miejsca pobytu małoletniego
 • o ustalenie kontaktów z małoletnim
Przewodnicząca Wydziału

Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Rejonowego Maria Merdzińska.

pok.2

tel. (063) 278 57 60 wew.48

 

Kierownik Sekretariatu

Funkcję tę sprawuje Pani Wiesława Darul.

pok.3

tel. (063) 27857 60 wew.31

fax (063) 27857 60 wew.31

e-mail: rodzinny@turek.sr.gov.pl

sekretariat jest czynny:

poniedziałek 8:00 - 18:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Zakres działania:

 • prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych na terenie właściwości Sądu Rejonowego
 • rozpoznawanie wniosków o wpis, o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej
 • zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości, które nie mają urządzonej księgi
Przewodniczący Wydziału

Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Rejonowego Elżbieta Burszewska.

pok.8

tel. (063) 278 57 60 wew.53

Kierownik Sekretariatu

Funkcję tę sprawuje Pani Eugenia Buchali.

pok. 14

tel. (063) 278 57 60 wew.28

 

sekretariat jest czynny:

poniedziałek 8:00 - 18:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Godziny obsługi interesantów:

Poniedziałek: 9.00-18.00

Wtorek-Piątek: 8.00-14.00

 

Od dnia 1 lipca 2010r. wszelkie wnioski o wpisy w księdze wieczystej jak też o wydanie odpisu z księgi wieczystej należy składać na urzędowych formularzach dostępnych:

 • w Wydziale Ksiąg Wieczystych
 • na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: www.bip.ms.gov.pl/kw/kw.php#form

Treść ksiąg wieczystych objętych systemem NKW gromadzona jest w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych, mieszczącej się w Centralnym Ośrodku Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości.
Informacje z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (odpisy, zaświadczenia, wgląd do księgi wieczystej), udostępnia Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych oraz jej ekspozytury w wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych, w których wdrożono system informatyczny.
Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych pobiera następujące opłaty od wniosków o wydanie:

 • odpisu zwykłego księgi wieczystej - 30 zł - pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zwykłych;
 • odpisu zupełnego księgi wieczystej - 60 zł - pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zupełnych;
 • zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł - pomnożone przez liczbę żądanych zaświadczeń.

Rejestr zmian dla: Wydziały